Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Tính năng quản lý nhiều tên miền Google Apps

đăng 18:35, 29 thg 3, 2015 bởi My Lien
Các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh có thể sử dụng nhiều tên miền Google Apps để đáp ứng nhu cầu của họ. Trước đây, tính năng quản lý một tên miền nhất định chỉ giới hạn trong tên miền chính, vì vậy việc quản lý nhiều tên miền có chút phức tạp.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1583-tinh-nang-qu%E1%BA%A3n-ly-nhi%E1%BB%81u-ten-mi%E1%BB%81n-google-apps

Comments