Với sự ra mắt của giao diện người dùng Google Drive phiên bản mới vào năm ngoái, Google đã đổi tên “Shared with me” thành “Incoming” và điều chỉnh một số tính năng.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1563-tinh-nang-chia-s%E1%BA%BB-v%E1%BB%9Bi-toi-trong-giao-di%E1%BB%87n-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-dung-google-drive-phien-b%E1%BA%A3n-m%E1%BB%9Bi