Google đã thêm một vài tính năng hữu ích vào ứng dụng Google Drive dành cho Android và iOS.

Trên Android, giờ đây người dùng có thể tìm kiếm tập tin trong Drive từ Google Apps. Ví dụ như, chỉ cần nói “OK, Google - Tìm ghi chú cuộc họp của nhóm trên Drive

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1512-tim-ki%E1%BA%BFm-va-c%E1%BA%A3i-thi%E1%BB%87n-n%E1%BB%99i-dung-danh-cho-%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng-google-drive-tren-android-va-ios