Làm được nhiều việc hơn với hộp thư ngăn nắp

 Những email khẩn cấp sếp đã gửi đang nằm ở đâu? Đã đến lúc cần phải sắp xếp hộp thư theo trật tự riêng! 

googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1534-tim-kiếm-thư-quan-trọng-với-labels-nhan-trong-gmail