Đây là bản phát hành mô tả những cập nhật và cải tiến cho phiên bản mới nhất của Google Apps Password Sync (GAPS).

Phiên bản 1.1

Điểm mới: Sử dụng truy cập ẩn danh để truy vấn Active Directory" đang được bỏ chọn theo mặc định. Hầu hết các môi trường Active Directory không cho phép kết nối LDAP ẩn, vì vậy điều này giúp đơn giản hoá quá trình cài đặt.

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1413-tim-hi%E1%BB%83u-them-v%E1%BB%81-google-apps-password-sync-phien-b%E1%BA%A3n-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt