Kể từ 6/6/2014, Google trình làng một số tính năng nhằm tăng cường việc tích hợp Google Sites với các sản phẩm khác. Giờ đây, khi chia sẻ trên các trang mạng truyền thông xã hội
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1357-tich-h%E1%BB%A3p-google-sites-v%E1%BB%9Bi-cac-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-khac