Như đã
thông báo gần đây, Google Forms đang trong quá trình nâng cấp để chuyển những form cũ sang phiên bản mới của Google Forms, tiếp theo là tự động nâng cấp các chủ đề cũ, cho phép tùy chỉnh và trải nghiệm di động tốt hơn.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1466-thong-bao-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-chuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%95i-cac-ch%E1%BB%A7-d%E1%BB%81-trong-google-forms