Như đã thông báo về
phiên bản mới của ứng dụng Google Calendar dành cho Android, Google sẽ đưa ra các thiết lập Lịch Sinh nhật mới trên web
https://sites.google.com/a/lvtech.com.vn/lvtech/news/google-apps/_draft_post-4/xemthem.png