Một khi bạn đã tạo form, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu thêm các câu hỏi mà bạn muốn. Nếu bạn muốn chỉnh sửa cấu trúc form, bạn cũng có thể thêm phần tiêu đề và ngắt trang.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1451-them-va-ch%E1%BB%89nh-s%E1%BB%ADa-cau-h%E1%BB%8Fi,-tieu-d%E1%BB%81,-hinh-%E1%BA%A3nh,-video,-va-ng%E1%BA%AFt-trang