Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Tạo báo cáo tài chính với Xero

đăng 18:31, 2 thg 8, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:32, 2 thg 8, 2016 ]
Báo cáo tài chính là phương tiện quan trọng để các doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận, thua lỗ, tài sản và các khoản chi. Hôm nay, với phần mềm kế toán của
Xero, các doanh nghiệp, tổ chức sẽ dễ dàng hơn trong việc tạo báo cáo tài chính trong Google Sheets trên web và di động.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/taobaocaotaichinhvoixero