Hiện tại Hangouts được đảm bảo theo các điều khoản dịch vụ được hỗ trợ như các sản phẩm khác của Google Apps for Business: Gmail và Google Drive.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1390-tang-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-d%E1%BB%99-tin-c%E1%BA%ADy-va-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-cho-hangouts