Google vừa giới thiệu một bảng chọn ngày ở phía trên bên phải của phần báo cáo trong giao diện
Admin console để cung cấp tính minh bạch bổ sung vào bất kỳ thời hạn báo cáo và mở khóa một phần nguồn cấp dữ liệu trong trường hợp một số dữ liệu không có sẵn.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1446-s%E1%BB%B1-minh-b%E1%BA%A1ch-trong-bao-cao-d%E1%BB%AF-li%E1%BB%87u