Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Sử dụng Google Drive trên iPad hoặc iPhone

đăng 19:06, 18 thg 10, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:06, 18 thg 10, 2015 ]
Sử dụng Google Drive, người dùng có thể sao lưu tập tin, tạo tài liệu mới, chia sẻ công việc và tổ chức các công việc ở nhiều thư mục.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/sudunggoogledrivetrenipadhoaciphone