Có bao giờ bạn cần phải lọc hoặc sắp xếp dữ liệu vào một bảng tính mà bạn không được chia sẻ quyền chỉnh sửa? Chẳng hạn như, trong trường hợp bạn đang xem dữ liệu bán hàng trên một bảng tính nhóm rộng mà chỉ có một chủ sở hữu có thể chỉnh sửa, nhưng bạn chỉ muốn xem các mục mà bạn phải đảm nhận
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1377-s%E1%BA%AFp-x%E1%BA%BFp-va-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-b%E1%BB%99-l%E1%BB%8Dc-trong-google-sheets-khong-c%E1%BA%A7n-quy%E1%BB%81n-truy-c%E1%BA%ADp-ch%E1%BB%89nh-s%E1%BB%ADa