Read receipts (Yêu cầu xác nhận đã đọc) chỉ khả dụng cho khách hàng sử dụng Google Apps for Business, Education, và
Government. Tính năng này không được kích hoạt cho Gmail cá nhân.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1431-read-receipts-trong-google-apps