Gần đây, LVtech đã  thông báo rằng các API sau đây của Google Apps sẽ ngừng hoạt động vào 12:00 SA theo giờ PST vào ngày 20 tháng 4 năm 2015
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1539-quan-tr%E1%BB%8Dng-giup-khach-hang-di-chuy%E1%BB%83n-t%E1%BB%AB-cac-api-c%E1%BB%A7a-google-apps-b%E1%BB%8B-ng%E1%BB%ABng-ho%E1%BA%A1t-d%E1%BB%99ng