Giờ đây các quản trị viên có thể quản lý tốt hơn các cuộc gọi video qua Chromebox ngay từ giao diện Google Apps Admin console, với các tùy chọn như bắt đầu điều khiển từ xa, tắt tiếng và huỷ một cuộc họp.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1392-qu%E1%BA%A3n-ly-t%E1%BB%AB-xa-cac-cu%E1%BB%99c-h%E1%BB%8Dp-video-qua-chromebox