Phiên bản mới của Gmail dành cho iOS nay đã được khả dụng trong App Store, bao gồm các tính năng sau:
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1383-phien-b%E1%BA%A3n-m%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%A7a-gmail-danh-cho-ios