Phiên bản mới của Google Docs, Sheets, và Slides hiện đang khả dụng trên App Store. Những tính năng mới bao gồm:
  • Hỗ trợ hiển thị và chỉnh sửa văn bản trong bảng đối với ứng dụng Docs

    http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1481-phien-b%E1%BA%A3n-m%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%A7a-cac-%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng-google-docs,-sheets-va-slides-tren-ios