Phiên bản chỉnh sửa Google Docs mới trên iOS đã khả dụng trong App Store. Các tính năng mới bao gồm:
  • Khả năng tạo bản sao các tài liệu, bảng tính và bài thuyết trình

 

  • Cải thiện khả năng truy cập các ứng dụng Sheets

  • Cải tiến hiệu suất trong tất cả các ứng dụng

    http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1576-phien-b%E1%BA%A3n-ch%E1%BB%89nh-s%E1%BB%ADa-google-docs-m%E1%BB%9Bi-tren-ios