Phiên bản mới của ứng dụng Gmail iOS nay đã khả dụng trên App Store. Các tính năng mới bao gồm:
  • Đính kèm tập tin vào email từ các ứng dụng khác: Đính kèm hình ảnh, liên kết, và các tài liệu trực tiếp vào Gmail từ iPhoto, Chrome, và các ứng dụng khác.

    http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1577-nhi%E1%BB%81u-tinh-nang-m%E1%BB%9Bi-d%C6%B0%E1%BB%A3c-them-vao-gmail-ios