Kể từ ngày 24/7/2014, Google sẽ hỗ trợ tự động cho người dùng Google Apps việc sử dụng Hangouts video calls trên trình duyệt Chrome mà không cần cài đặt plugin Hangouts video.

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1375-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-dung-chrome-s%E1%BA%BD-khong-ph%E1%BA%A3i-cai-d%E1%BA%B7t-plugin-hangouts-video