Trước đây, Google đã từng công bố về việc tắt ứng dụng Google Talk trên Windows nhưng không xác định thời gian cụ thể.

Kể từ 20/12/2014, Google sẽ tắt ứng dụng này, tuy nhiên, người dùng có thể tiếp tục sử dụng Google Talk thông qua Gmail trên web hoặc thông qua ứng dụng của bên thứ ba.

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1491-ng%C6%B0ng-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng-google-talk-cho-windows