Nếu bạn đang sử dụng Google Apps for Business và muốn dung lượng lưu trữ không giới hạn, lưu trữ Google Vault, kiểm soát quản trị nâng cao trên tài liệu trực tuyến của người dùng, bổ sung thêm tính năng kiểm soát và báo cáo, bạn có thể nâng cấp lên Google Apps Unlimited, tham khảo thêm
tại đây (GAB & GAU).
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1408-nang-c%E1%BA%A5p-len-google-apps-unlimited