Khi bạn nhận được email có tập tin đính kèm, bạn có thể lưu vào Google Drive, từ đó có thể truy cập và chia sẻ tập tin này trên bất kỳ phương tiện nào.

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1352-l%C6%B0u-t%E1%BA%ADp-tin-dinh-kem-vao-google-drive-tren-android