Cách đây một tuần Google đã thông báo việc triển khai
cuộc gọi video Hangouts lên đến 15 người tham gia dành cho mọi người sử dụng Google Apps. Điều này áp dụng cho những người có quyền và không có quyền truy cập vào Google+, với cả Google Talk hoặc người dùng được kích hoạt Google Hangouts.

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1395-lien-k%E1%BA%BFt-cu%E1%BB%99c-g%E1%BB%8Di-video-trong-calendar-d%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-dung-google-apps