Khả năng đương nhiên là bạn không chỉ sử dụng một thiết bị suốt ngày, đó có thể là sử dụng máy tính bảng tại nhà trong bữa ăn sáng hay sử dụng điện thoại trên tàu để làm việc và cũng có thể sử dụng máy tính bàn hoặc laptop khi bạn đang ở trong văn phòng. Nói cách khác, bạn mong đợi có được một ứng dụng có thể đáp ứng được việc bất cứ bạn đang ở vị trí nào, bất kể thiết bị sử dụng...
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1387-lam-vi%E1%BB%87c-v%E1%BB%9Bi-b%E1%BA%A5t-k%E1%BB%B3-t%E1%BA%ADp-tin,-b%E1%BA%A5t-k%E1%BB%83-thi%E1%BA%BFt-b%E1%BB%8B,-b%E1%BA%A5t-c%E1%BB%A9-luc-nao-v%E1%BB%9Bi-docs,-sheets,-va-slides-m%E1%BB%9Bi