Bước 1: Nhấp vào Tasks bên dưới My Calendar ở phía bên trái của màn hình calendar. 
Bước 2: Thêm công việc vào ngay lịch của bạn, sau đó nhấp vào mũi tên để thiết lập thời gian. 

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1422-lam-ch%E1%BB%A7-danh-m%E1%BB%A5c-cong-vi%E1%BB%87c-v%E1%BB%9Bi-google-calendar