Tính năng này không khả dụng đối với phiên bản miễn phí của Google Apps.

Tính năng xác nhận đã đọc thư là một email thông báo gửi cho người gửi khi người nhận mở (và có thể đã đọc) email.

Việc xác nhận này khẳng định rằng người nhận thấy email và ghi lại thời gian. Vui lòng xem Yêu cầu xác nhận đã đọc để biết thêm thông tin.

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1432-kich-ho%E1%BA%A1t-read-receipts-trong-google-apps