Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Inbox by Gmail đã khả dụng với mọi người

đăng 18:04, 9 thg 6, 2015 bởi My Lien
Vào 10/2014 Google đã giới thiệu một loại hình Hộp thư mới - cách làm việc mới cho người dùng. Dựa vào những phản hồi từ người dùng về những điểm thích nhất của họ về Inbox by Gmail, Google đã cải tiến để Hộp thư mới họa động tốt hơn.
http://googleapps.lvtech.com.vn/thong-tin/inboxbygmaildakhadungvoimoinguoi

Comments