Hiện nay, Google đã hỗ trợ việc nhập 3 định dạng tập tin chính ODF: những tập tin .odt dành cho tài liệu, .ods dành cho speadsheets và .odp dành cho thuyết trình.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1508-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-t%E1%BA%ADp-tin-odf-va-nhi%E1%BB%81u-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-khac-danh-cho-cong-c%E1%BB%A5-ch%E1%BB%89nh-s%E1%BB%ADa-google-docs