Vấn đề không còn ở chỗ làm cho màn hình rộng thêm bao nhiêu, khi bạn thêm khách mời vào cuộc họp trực tuyến bạn sẽ cảm giác màn hình trở nên chật chội hơn.Việc thêm một màn hình thứ hai vào Chromebox thông qua cổng kết nối sẽ đảm bảo tất cả những thành viên trong cuộc họp (và những tài liệu của họ) có thể được hiển thị rõ ràng hơn.

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1393-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-man-hinh-kep-d%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-chromebox