Ngày 20/3/2015, Google đã tổ chức buổi Hangout trực tiếp về Google Apps dành cho giới Marketing, nội dung chủ yếu trọng tâm vào 2 phần: xu hướng marketing 2015 và lợi ích của Google Apps for Work dành cho giới marketing
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1580-hangout-tr%E1%BB%B1c-ti%E1%BA%BFp-google-apps-for-work-xu-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-marketing-2015