Thông báo dành cho quản trị viên:

Như đã thông báo vào ngày 8/8/2014 về việc tăng cường độ tin cậy và hỗ trợ cho Hangouts, kể từ nay Hangouts chính thức thuộc bộ ứng dụng cốt lõi của Google Apps.

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1416-hangouts-hi%E1%BB%87n-thu%E1%BB%99c-b%E1%BB%99-%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng-c%E1%BB%91t-loi-c%E1%BB%A7a-google-apps