Nếu bạn cảm thấy không thoải mái trong Hangout với người nào đó, bạn có thể chặn họ. Khi bạn chặn một người nào đó trong Hangouts, người này cũng sẽ bị chặn trong các sản phẩm khác của Google bao gồm Google+, Google Trò chuyện trong Gmail và ứng dụng Google Talk.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1519-hangouts-ch%E1%BA%B7n-ho%E1%BA%B7c-b%E1%BB%8F-qua-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-nao-do