Người dùng sử dụng Google Sheets có thể thêm hình ảnh vào vùng được cố định trong Google Sheets. Điều này hữu ích cho việc trang trí khi lập hoá đơn, báo cáo và bảng tính khác khi người dùng muốn thêm một biểu tượng hoặc hình ảnh
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1527-google-sheets-chen-hinh-%E1%BA%A3nh-trong-vung-d%C6%B0%E1%BB%A3c-c%E1%BB%91-d%E1%BB%8Bnh