Nếu bạn muốn gửi một tập tin hoặc một thư mục đến ai đó để họ có thể xem, chỉnh sửa hoặc bình luận, bạn có thể chia sẻ tập tin hay thư mục này trực tiếp từ Google Drive, Docs, Sheets, hoặc Slides hoặc thông qua một đường dẫn hoặc gửi tập tin qua email.

Bất cứ ai được chia sẻ tập tin hoặc thư mục sẽ thấy sự thay đổi khi việc chỉnh sửa diễn ra và khi đó những cộng tác sẽ nhanh chóng nhận được phản hồi.

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1495-google-drive-lam-th%E1%BA%BF-nao-d%E1%BB%83-chia-s%E1%BA%BB-t%E1%BA%ADp-tin-va-th%C6%B0-m%E1%BB%A5c