Một số tính năng mới  trong Google Docs, Sheets, và Slides trên Android, bao gồm:
  • Hiển thị mục Incoming

    • Tương tự như Drive hiện tại, và gần đây tính năng này đã được thêm cho iOS, Incoming mới đã được thêm vào bảng điều hướng, cho phép truy cập nhanh đến các file đã được chia sẻ.

      http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1476-google-docs,-sheets-va-slides-tren-android-v%E1%BB%9Bi-nh%E1%BB%AFng-tinh-nang-m%E1%BB%9Bi