Để giúp đảm bảo rằng bạn không bao giờ quên một sự kiện, bạn có thể nhận thông báo trên điện thoại, máy tính hoặc qua email. Bạn có thể thay đổi cài đặt thông báo mặc định của mình hoặc thay đổi thông báo cho một sự kiện đơn lẻ.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1542-google-calendar-cai-d%E1%BA%B7t-thong-bao