Như công bố trước đây
 vào tháng 10/2011 và vào tháng 6/2014, các phiên bản cũ (v1, v2) của Google Calendar API sẽ ngưng hỗ trợ vào 17/11/2014.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1465-google-calendar-apis-phien-b%E1%BA%A3n-cu-v1,v2-s%E1%BA%BD-ng%C6%B0ng-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-vao-17-11-2014