Người dùng hiện đang sử dụng Gmail đã có thêm tùy chọn là hiển thị giao diện người dùng Gmail tiếng Ai-len (Gaeilge), ngôn ngữ thứ 72 được đề xuất. Việc thiết lập ngôn ngữ có thể thay đổi từ menu thả xuống “Ngôn ngữ hiển thị” trong
Cài đặt.
googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1545-gmail-ngon-ngữ-mới-trong-giao-diện-người-dung