Để giữ cho hệ thống vững mạnh và tài khoản người dùng được an toàn, Google Apps giới hạn số lượng thư mà người dùng có thể gửi. Giới hạn này hạn chế số lượng email được gửi đi mỗi ngày và số người nhận cho mỗi email.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1502-gi%E1%BB%9Bi-h%E1%BA%A1n-g%E1%BB%ADi-mail