Thiết lập danh sách cần gửi mail,  được gọi là Group, trong Google Apps với địa chỉ mail như    marketing@yourcompany.com. Sử dụng Group này để nhanh chóng gửi bản tin hay liên lạc và chia sẻ tập tin với nhóm
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1535-giao-ti%E1%BA%BFp-va-g%E1%BB%ADi-nhi%E1%BB%81u-email-v%E1%BB%9Bi-google-groups