Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

FAQ lưu giữ

đăng 19:51, 23 thg 8, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:51, 23 thg 8, 2015 ]
Những gì được lưu lại khi việc lưu giữ được thiết lập?
  • Tin nhắn email và tập tin đính kèm, bao gồm cả nội dung trong Sent Mail, Drafts, Trash, và Spam.

  • Các tin nhắn chat.

Sự khác biệt giữa quy tắc lưu giữ và quy tắc duy trì?
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/faqluugiu