Những người làm việc với các bảng (table) trong Google Docs sẽ có thêm nhiều kiểu để viền cho các ô riêng lẻ hoặc nhóm các ô bên trong bảng. Tính năng mới cho phép các ứng dụng về màu sắc, chiều rộng, và kiểu đường viền ô.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1396-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-vi%E1%BB%81n-b%E1%BA%A3ng-table-trong-google-docs