Đôi khi sự kiện Lịch thay đổi, chẳng hạn như sự kiện được hủy bỏ hoặc cập nhật, việc xóa phòng họp hoặc thay đổi danh sách khách mời. Bắt đầu từ hôm nay, quản trị viên có thể sử dụng tính năng kiểm tra lịch mới trong mục Báo cáo tại
Admin Console để xem chi tiết hoạt động đặc biệt của người dùng với Google Calendar.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1546-d%E1%BB%85-dang-kh%E1%BA%AFc-ph%E1%BB%A5c-s%E1%BB%B1-c%E1%BB%91-v%E1%BB%9Bi-ki%E1%BB%83m-tra-google-calendar