Kể từ ngày 30/07/2014, người sử dụng Google Apps với quyền truy cập vào Google Talk hoặc Google Hangouts để trò chuyện sẽ có khả năng tạo và tham gia các cuộc gọi video Hangout cho 15 thành viên. Những người tham gia sẽ không cần phải đảm bảo các dịch vụ cao cấp Google+ được kích hoạt và cũng không cần có Google+ profile. 
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1391-cu%E1%BB%99c-g%E1%BB%8Di-video-hangouts-danh-cho-m%E1%BB%8Di-ng%C6%B0%E1%BB%9Di