Chuyển đổi một tập tin sang Google Docs, Sheets, hay Slides cho phép người dùng chỉnh sửa, cộng tác và chia sẻ các tập tin trực tuyến. Khi chuyển đổi một tập tin, tập tin gốc vẫn nguyên vẹn và được truy cập từ Google Drive. Một bản sao của tập tin trong định dạng Google xuất hiện trong
My Drive trong Google Drive trên web.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1500-chuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%95i-t%E1%BA%ADp-tin-sang-google-docs,-sheets-ho%E1%BA%B7c-slides