Từ tháng 3/2014, các
phiên bản mới của Google Sheets sẽ trở thành mặc định khi người dùng tạo một bảng tính mới. Bảng tính được tạo từ trước sẽ vẫn sử dụng phiên bản cũ của Sheets cho tới hiện tại, nhưng bạn có thể tự chuyển đổi nội dung bảng tính sang phiên bản mới của Sheets để tận dụng chức năng mới, chỉ cần thực hiện một trong các bước sau đây:
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1458-chuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%95i-sang-google-sheets-m%E1%BB%9Bi