Google đang chuyển đổi dịch vụ Postini sang nền tảng Google Apps. Để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi này, chúng tôi đã xây dựng tính năng lưu trữ và bảo mật email cho các dịch vụ: 
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1405-chuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%95i-postini-sang-google-apps